Globalizacja i regionalizacja (część polityczna) 2011/2012


Globalizacja i regionalizacja (część polityczna) 2011/2012

Wtorek, sala 103, 8.30-10.00 gr. I

                  10.15-11.45 gr. IV

                  12.00-13.30 gr. III

               14.00-15.30 gr. II

 

Prowadzący: dr Łukasz Fijałkowski

Tryb studiów: stacjonarne

Forma zajęć: ćwiczenia

Konsultacje: środa, 10.15-11.15, pokój 316

Telefon: 071 37 55 292 (w trakcie godzin konsultacji)

e-mail: lukasz.fijalkowski@uni.wroc.pl

 

 

 1. I.                   Opis zajęć:

 

Celem ćwiczeń jest utrwalenie wiedzy zdobytej podczas wykładów, z zakresu charakterystyki głównych trendów współczesności (globalizacja, regionalizacja, integracja, fragmentaryzacja); współzależności i wyzwań dla ładu międzynarodowego (politycznego, gospodarczego, kulturowego, militarnego); uczestników procesów globalizacji (siły ‘globalizujące’ i ich adresaci, ruch antyglobalizacyjny i alterglobalizacyjny); regionalizmu i regionalizacji (‘stary’ i ‘nowy’ regionalizm, teorie regionalizmu); regionów i ich udziału w procesach globalizacji i regionalizacji (Europa, Ameryka Północna, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska, Afryka); globalizacji i regionalizacji w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego; kwestii tożsamości i kultury w procesach globalizacji i regionalizacji, koncepcji globalnego i regionalnego ‘governance’.

 

 1. II.                Warunki zaliczenia:

 

Ocena z ćwiczeń składa się z dwóch ocen cząstkowych: z części politycznej i ekonomicznej GiR. Na ocenę z ćwiczeń z części politycznej składa się: (1) zaliczone kolokwium, którego termin ustalony zostanie na początku semestru; (2) obecność – możliwa jest jedna nieobecność. Każda kolejna nieobecność musi zostać zaliczona na najbliższych konsultacjach (w przeciągu tygodnia). W przypadku niemożności zaliczenia nieobecności w podanym terminie należy uzgodnić odpowiedni termin z prowadzącym zajęcia. W przypadku niezaliczenia nieobecności w terminie ocena cząstkowa ulega obniżeniu (1 nieobecność=0,5 oceny w dół);  (3) aktywność na zajęciach, w tym znajomość literatury wskazanej na dane ćwiczenia. Prowadzący zastrzega sobie możliwość zmian w literaturze, o czym Studenci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

 

 1. III.             Wybrana literatura:

 

 

 

 

 1. IV.             Program zajęć:

 

 1. 1.      WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ. ŚWIAT ZGLOBALIZOWANY CZY ŚWIAT REGIONÓW? (27.09.2011)

 

Literatura:

 

 1. 2.      GLOBALIZACJA I GLOBALNE/REGIONALNE ZARZĄDZANIE (GLOBAL/REGIONAL GOVERNANCE) (4.10.2011)

 

Literatura:

 

 1. 3.      REGIONALIZM I REGIONALIZACJA – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA (11.10.2011)

 

Literatura:

 

 1. 4.      REGIONALIZM NA ŚWIECIE (1): EUROPA. CZY ISTNIEJE JEDEN MODEL REGIONALIZMU? (18.10.2011)

 

Literatura:

 

 1. 5.      REGIONALIZM NA ŚWIECIE (2): REGION AZJI I PACYFIKU, AMERYKA PÓŁNOCNA (25.10.2011)

 

Literatura:

 

 1. 6.      REGIONALIZM NA ŚWIECIE (3): AMERYKA POŁUDNIOWA, AFRYKA (8.11.2011)

 

Literatura:

 

 1. 7.      INTERREGIONALIZM I ŁAD MIĘDZYNARODOWY (16.11.2011)

 

Literatura:

 

 

 


dodano/zmieniono przez: Jarosław Sadłocha dnia 2011-10-04 23:51:04