PRACOWNICY

dr Andrzej Polus

dr Andrzej Polus

Funkcja:
Adiunkt w Zakładzie Badań nad Unią Europejską

andrzej.polus@uni.wroc.pl

Pokój: 316

Tel: +48-71-375-52-92

Adiunkt w Zakładzie Badań nad Unią Europejską. Członek Research Networking Programme African Borderlands Research Network (ABORNE). Członek CEEISA i Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych.   Rozwój naukowy: tytuł doktora nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim (praca wyróżniająca, wniosek o skierowanie pracy do druku) (2008) pobyt badawczy, Mediterranean Academy of Diplomatic Studies ? Malta (2008) pobyt na University of Johannesburg, South African Institute of International Affairs (2007) pobyt na University of London, Institute of Commonwealth Studies (2006, 2007) grant badawczy Komitetu Badań Naukowych (Ministerstwa Nauki i Informatyzacji) (2006-2007) grant badawczy ? British Council Young Scientist Programmee (2005-2006) grant badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr rej. N N116 443837 Pułapka bogactw naturalnych na przykładzie Botswany i Zambii; studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Studiów Międzynarodowych (2004-2008) tytułu magistra stosunków międzynarodowych; obrona pracy magisterskiej pt. Europejska polityka Wielkiej Brytanii pod rządami Partii Pracy w latach 1997 ? 2004 (2004) stypendium Programu Europejskiego Socrates, Plymouth University, Faculty of Human Science (2003) współpraca z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu (2003) dzienne studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek: stosunki międzynarodowe (1999-2004)   Zainteresowania badawcze: sytuacja społeczno-polityczna w Afryce Subsaharyjskiej, polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, rozpad Imperium Brytyjskiego, teorie stosunków międzynarodowych, dekolonizacja.   Ważniejsze publikacje: Fijałkowski Ł., Polus A., Azja Południowo-Wschodnia i Australazja w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006. (red.) Sport w stosunkach międzynarodowych, Adam Marszałek, Toruń 2009. Commonwealth na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. Kopiński D., Polus A. (red.), Zgubne Transakcje. Fatal Transactions, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010. Commonwealth as a pattern of governance. Developing relations between intergovernmental non ? governmental Commonwealths, publikacja na: http://www.ceeisaconf.uni.wroc.pl (praca przygotowywana do druku). The Commonwealth at the Turn of XXI Centrury, Economic Papers 41, Warsaw School of Economics Institiute for International Studies, 2006, s. 117-136. Commonwealth on the world stage. Relations between intergovernmental Commonwealth and civil society, publikacja na stronie Institute of Commonwealth Studies:http://commonwealth.sa..._docs.htm The Commonwealth as a values based organisation, publikacja na stronie World International Studies Committee: http://www.wiscnetwork.org/pa...r=15 Wspólnota Narodów na przełomie XX i XXI wieku. Rola Commonwealthu podczas negocjacji prowadzonych w ramach WTO, [w:] Michalczyk W., Rymarczyk J.,Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, t. 2, Wrocław 2005, s. 107-117. Governance we Wspólnocie Narodów. Relacje pomiędzy międzyrządowym Commonwealthem a społeczeństwem obywatelskim, [w:] Michalczyk W., Rymarczyk J., Integracja a globalizacja, t. 2, Wrocław 2006. Stanowisko Wielkiej Brytanii pod rządami Tony'ego Blair'a wobec wspólnej waluty europejskiej w latach 1997 ? 2005, Dyskurs, nr 2, 2005, s. 140-151. Governance w stosunkach międzynarodowych, [w:] Jędrzejczyk ? Kuliniak K., Kwieciński L., Michalski B., Stadtmüller E. (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, Toruń 2008, s. 39-58. Aktywność Wspólnoty Narodów na polu wzmacniania zasad demokratycznych na kontynencie afrykańskim, [w:] Vorbirich R. (red.), Plemię państwo, demokracja.Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, Poznań 2007, s. 225-236. The very meaning of norms and patterns of behaviours in IR. Epistemological and methodological consequences of interparadigm debates, [w:] Fireš A., Varga I. (ed.), Crutial Problems of International Relations Through the Eyes of Young Scholars, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha 2009. Połączenie społecznego konstruktywizmu i teorii governance?u w analizach relacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sferą biznesu, [w:] Nobis A. (red.), Kultura-Historia-Globalizacja, nr 5, 2009.   Prowadzone zajęcia: teorie stosunków międzynarodowych Afryka Subsaharyjska w dobie globalizacji governance w stosunkach międzynarodowych globalizacja i regionalizacja polityczna prognozowanie i symulacje międzynarodowe warsztaty specjalizacyjne commonwealth in IR   Zainteresowania pozanaukowe: sport (szczególnie siatkówka) literatura fantasty


dodał(-a)/zmienił(-a): Andrzej Polus dnia: 2013-10-11 10:14:16